Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του διαδικτυακού τόπου www.idimek.gr
 
Όροι Χρήσης
Η χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη (εφεξής «χρήστης») των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου (website)  www.idimek.gr , ιδιοκτήτης, δημιουργός
και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του οποίου είναι το Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών (εφεξής και «Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ»)
προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των
γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.
Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του
περιεχομένου. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και
μετά τις τυχόν αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
 
Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών,
σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων και βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και
Καταστροφών και προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στο Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ ή/και στα πρόσωπα που
μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και
πνευματική ιδιοκτησία.
Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον διαδικτυακό τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι ότι θα
αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.
 
Άδεια Χρήσης
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού του τόπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνο επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη
προϋπόθεση τη μνεία της προέλευσης τους από τον διαδικτυακό τόπο και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον
διαδικτυακό τόπο) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (συνεργατών
φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του δικτυακού τόπου) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή: α) οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του
διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο και β) κατατεθειμένων σημάτων,
καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.
 
Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ μέσω του διαδικτυακού του τόπου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που
εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.
Σε καμία όμως περίπτωση το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον 
χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που
μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, κλπ.) και χρηματική ικανοποίηση χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή
τρίτων, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από
αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την
καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των εξυπηρετητών (servers)
θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον δικτυακό τόπο του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ, είτε
για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.
 
Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών
Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή
έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών
κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.
 

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των
υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων στις οποίες τυχόν παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks) (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως
«σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους
παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή
αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων ενώ το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία
προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ μέσω του διαδικτυακού του τόπου δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο κατά την υποβολή αιτήσεων, όπου
προβλέπεται, είτε κατά την επικοινωνία παντός είδους.  Ωστόσο το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ διατηρεί το δικαίωμα  να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζει τη
δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εκβιαστικού, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε
να θεωρηθεί παράνομο, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην
αντίληψη του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ, τότε αυτό δικαιούται να το αφαιρέσει / να μην το δημοσιεύσει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο
διαδικτυακό τόπο. Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι
χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.
Επίσης το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα,
εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά
δεδομένα.


Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:

  • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει στο διαδικτυακό τόπο περιεχόμενο, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά
    σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Απαλλάσσει το διαδικτυακό τόπο και το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς
    οποιονδήποτε εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.
  • Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.
  • Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία
περίπτωση το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ ή οι εκπρόσωποί του δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (πχ άμεση, έμμεση,
τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει
περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο.
Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου
Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους και παραχωρούν παράλληλα στο Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ το δικαίωμα
απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου
οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.
Μεταβατικές Διατάξεις
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης,
οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Χρήση cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον διαδικτυακό τόπο και αποθηκεύονται στην
ηλεκτρονική συσκευή του κάθε χρήστη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που
χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και άλλες τεχνικές
πληροφορίες.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστής, κινητό, tablet) του χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτήν
και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο της ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη του διαδικτυακού τόπου www.idimek.gr . Με τα
cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευής του.
Ο διαδικτυακός τόπος www.idimek.gr αξιοποιεί τα cookies για τους παρακάτω λόγους:
(α) Google Analytics
Διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ή/και για να εκτιμάται η
αποτελεσματικότητά του.
(β) Κοινωνική δικτύωση
Cookies τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης να μοιράζεται εύκολα το
περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου με τα μέσα αυτά.
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα
περιήγησης (browser) ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν απενεργοποιηθεί η λήψη cookies, ορισμένες
δυνατότητες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.

Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στον διαδικτυακό τόπο www.idimek.gr ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies, χρησιμοποιώντας
διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).
Ενημερωτικό έγγραφο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Με το παρόν ενημερώνεται ο χρήστης σχετικά με τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του που πραγματοποιείται
από το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ ως ιδιοκτήτη, δημιουργό και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου www.idimek.gr και υπεύθυνο επεξεργασίας των
εν λόγω προσωπικών δεδομένων.
Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων
(στα αγγλικά General  Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») που τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, τηρεί αρχείο προσωπικών
δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της υποστήριξης της
επικοινωνίας μεταξύ του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ και των επισκεπτών της ιστοσελίδας του, της ανταπόκρισης σε κάθε είδους αίτημά τους, της ενημέρωσης και
πληροφόρησής τους για τα προγράμματα, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 4), ως Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο (εφεξής και «Υποκείμενο των δεδομένων»). Το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ συλλέγει κατά περίπτωση τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 6 παρ.1 ΓΚΠΔ) επιτρέπεται αν στηρίζεται τουλάχιστον σε ένα από τα ακόλουθα: α) στη
συγκατάθεσή σας, β) στην εκτέλεση σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν τη σύναψη σύμβασης,
γ) στη συμμόρφωση του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ ως Υπευθύνου Επεξεργασίας σε υποχρέωση από το νόμο, δ) στη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου
φυσικού προσώπου, ε) σε λόγους δημοσίου συμφέροντος ή στ) στην ανάγκη εκπλήρωσης εννόμου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτου.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που εισάγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο
συμβατό με τους προαναφερθέντες σκοπούς και δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική
απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική η κανονιστική αρχή, καθώς και όταν υπάρχει ρητή ειδική συγκατάθεση του Υποκειμένου Προσωπικών
Δεδομένων για την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων σε τρίτους.
Με την δήλωση συγκατάθεσης κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων παρέχει την συγκατάθεσή του για την συλλογή, τήρηση και την εν γένει
επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων του από το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ, αφού προηγουμένως ενημερώθηκε για τον σκοπό της συλλογής και
επεξεργασίας, και για την προστασία αυτών.
Η συγκατάθεση δύναται να αρθεί οποτεδήποτε με σχετική δήλωσή και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.
Κάθε Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων διατηρεί επίσης όλα τα προβλεπόμενα από ΓΚΠΔ δικαιώματα, ήτοι α) το δικαίωμα πρόσβασης και
ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα του, β) το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του ώστε να είναι ακριβή, γ)
το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του αν η επεξεργασία και διατήρησή τους δεν είναι πλέον επιθυμητή ή απαραίτητη, δ) δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, ε) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του και διαβίβασή τους σε άλλο
Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της προηγούμενης χορήγησής τους από το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από
μηχανήματα μορφότυπο και στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
Σε περίπτωση που υπό την ιδιότητά σας ως Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, παρακαλείσθε να
αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.idimek.gr ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών
Νικ. Κακλαμανάκη 69,
Αχαρνές, 136 72, Αττική


Σύνδεσμοί (Links) προς άλλα sites
Ο διαδικτυακός τόπος www.idimek.gr  περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον ίδιο,
αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών
Δεδομένων των χρηστών που ακολουθούν αυτούς τους συνδέσμους.


 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας στο Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών τον παρακάτω τρόπο:
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (δείτε παρακάτω σχετικές πληροφορίες)
Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR58 0172 0270 0050 2710 4783 205 
ALPHA BANK
IBAN: GR29 0140 3670 3670 0200 2015 763 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR32 0110 1040 0000 1040 1049 142 


Ακύρωση Δωρεάς

Η εκτέλεση της παραγγελίας της δωρεάς ξεκινά με την συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη – υποψήφιου δωρητή, και ολοκληρώνεται με την
καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας του. Η δωρεά του χρήστη θεωρείται ληφθείσα από το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ από τη στιγμή που έχει εγκριθεί / επιβεβαιωθεί η
πληρωμή της, οπότε και κοινοποιείται στον χρήστη – δωρητή  η σχετική ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας». Ο χρήστης – δωρητής
υποχρεούται να ελέγξει την επιβεβαίωση καταχώρισης και να ενημερώσει αμέσως το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη, άλλως τα στοιχεία
που αναφέρονται στην επιβεβαίωση καταχώρισης θα εφαρμόζονται. Η ενημέρωση περί της κατάστασης της παραγγελίας δωρεάς εμφανίζεται στην οθόνη
του χρήστη και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο χρήστης.
Μετά την επαλήθευση είσπραξης της δωρεάς αποστέλλεται από το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ στον δωρητή απόδειξη είσπραξης δωρεάς. Αιτήματα για ακύρωση δωρεάς
μετά την αποστολή της απόδειξης είσπραξης δωρεάς δεν θα γίνονται δεκτά.
 
Περιορισμός ευθύνης
Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ δεν
ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.idimek.gr , στις
οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του.
Η χρήση των υπηρεσιών του www.idimek.gr  συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Τρόποι πληρωμής και ασφάλεια συναλλαγών

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας στο Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών τον παρακάτω τρόπο:
Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (δείτε παρακάτω σχετικές πληροφορίες)
Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR58 0172 0270 0050 2710 4783 205 
ALPHA BANK
IBAN: GR29 0140 3670 3670 0200 2015 763 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR32 0110 1040 0000 1040 1049 142 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η εκτέλεση της δωρεάς ξεκινά με την συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστη – υποψήφιου δωρητή. Η δωρεά του χρήστη θεωρείται ληφθείσα από το
Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών από τη στιγμή που έχει εγκριθεί / επιβεβαιωθεί η πληρωμή της, οπότε και κοινοποιείται
στον χρήστη – δωρητή  η σχετική ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρισης δωρεάς». Ο χρήστης – δωρητής υποχρεούται να ελέγξει την επιβεβαίωση
καταχώρισης και να ενημερώσει αμέσως το Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη,
άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση καταχώρισης θα εφαρμόζονται. Η ενημέρωση περί της κατάστασης της δωρεάς εμφανίζεται στην
οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρίσει ο χρήστης. Μετά την
επαλήθευση είσπραξης της δωρεάς αποστέλλεται από το Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών Και Καταστροφών στον δωρητή απόδειξη
είσπραξης δωρεάς. Αιτήματα για ακύρωση δωρεάς μετά την αποστολή της απόδειξης είσπραξης δωρεάς δεν θα γίνονται δεκτά.

Follow by Email
Instagram