Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τα μέλη του Ινστιτούτο Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, υποχρεούνται :

 • Να ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα ευσυνείδητα, με ευγένεια, ακεραιότητα, καλή πίστη και να διακατέχονται από ήθος, επαγγελματική αξιοπιστία και αλληλεγγύη
 • Να επιδεικνύουν ορθή και ευπρεπή συμπεριφορά τόσο μεταξύ των μελών του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. όσο και στην προσωπική ή εθελοντική τους εργασία
 • Να μην επιδιώκουν προσωπικά οφέλη εις βάρος άλλων μελών του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. ή εις βάρος του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. ή εις βάρος των χρήζοντα βοηθείας
 • Να μην χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικαστέα μέσα προς εξασφάλιση προσωπικών ή επαγγελματικών ή άλλων προνομίων
 • Να μην διαδίδουν ή αναπαράγουν δυσμενή σχόλια όταν αυτά εκθέτουν τα λοιπά μέλη του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ., αλλά να σέβονται και να υποστηρίζουν τις προσωπικές προσπάθειες που καταβάλλονται προς επίτευξη των σκοπών, της αποστολής και της δράσης του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.
 • Να μην δηλώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι εκπροσωπούν το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. ή ενεργούν για λογαριασμό του εφ’ όσον δεν τους έχει παραχωρηθεί εγγράφως και μόνον η σχετική εξουσιοδότηση και να μην αναλαμβάνουν υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ή τα αρμόδια όργανα του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. ή δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν από το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.
 • Να σέβονται τους εποπτεύοντες θεσμικούς φορείς και να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες και τις διατάξεις που διέπουν την επαγγελματική τους ή / και εθελοντική τους υπόσταση
 • Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους
 • Να βοηθούν και να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών, της αποστολής και της δράσης του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. και να μην πράττουν ενάντια αυτών
 • Να τηρούν πιστά τον Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας και να συμμορφώνονται με κάθε άλλη οδηγία ή απόφαση που εκδίδεται από το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.
 • Να υπερασπίζονται την αξιοκρατία, την εντιμότητα και την διαφάνεια στις δράσεις τους με το Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ. αλλά και στα επαγγελματικά τους καθήκοντα
 • Να επιδεικνύουν πνεύμα αμοιβαίας εκτιμήσεως και υγιούς ανταγωνισμού, στις σχέσεις τους με τα άλλα μέλη του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ.
 • Να τηρούν με ακρίβεια τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τα όρια που τους έχουν τεθεί σε περίπτωση ανάληψης οποιουδήποτε έργου για λογαριασμό του Ι.ΔΙ.Μ.Ε.Κ., δίχως υπέρβαση της προεγκριθείσας δαπάνης και να εκτελούν την εργασία που έχουν αναλάβει εντός των συμφωνηθέντων προθεσμιών με τον τεχνικά και επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο
 • Να εργάζονται προς ανακούφιση των πληγέντων ή των βοηθούμενων με ουδετερότητα, αμεροληψία, σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στην διαφορετικότητα του άλλου, με μοναδικό κριτήριο την ανάγκη παροχής βοήθειας
 • Να προάγουν την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών και της κοινωνίας και να δημιουργούν συνθήκες προστασίας και ασφάλειας σε κάθε περιβάλλον
Follow by Email
Instagram