Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΛΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1] Όσοι κατέχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και ασκούν το επάγγελμά τους, π.χ. ιατροί, ψυχολόγοι, πλοίαρχοι, ιδιωτικοί αστυνομικοί, καθηγητές, ερευνητές, πραγματογνώμονες, φύλακες

2] Επαγγελματίες υγείας, άμυνας, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, εκπαίδευσης, μετεωρολογίας, ναυτιλίας, διπλωματίας

3] Επαγγελματίες επειγουσών υγειονομικών διακομιδών, υγειονομικών αεροδιακομιδών, έρευνας και διάσωσης από αέρος

4] Επαγγελματίες Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υγείας, άμυνας, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, εκπαίδευσης, ναυτιλίας, θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαχείρισης προσφύγων, προστασίας του περιβάλλοντος

5] Εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι εθελοντές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων υγείας, άμυνας, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ναυτιλίας, μετεωρολογίας, διαχείρισης προσφύγων

6] Επαγγελματίες εργαζόμενοι σε θέση ευθύνης, υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων, τεχνικοί ασφαλείας, πυρασφάλειας, ανάπτυξης καταυλισμών, εκπόνησης σχεδίων εκτάκτου ανάγκης

7] Ανώτερα διοικητικά στελέχη λήψης αποφάσεων σε εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα

8] Εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι εθελοντές στις ασύρματες επικοινωνίες, στην έρευνα και διάσωση, στις πρώτες βοήθειες, στην προστασία του περιβάλλοντος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1] Εταιρείες στην Ελλάδα και στην Κύπρο που λειτουργούν με την μορφή εμπορικής επιχείρησης και σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών, μέσων, προϊόντων και αγαθών που αφορούν στην υγεία, ασφάλεια, άμυνα, πολιτική προστασία, προστασία του περιβάλλοντος, μηχανήματα έργων, κατασκευών, ενημέρωσης, μεταφοράς οχημάτων και προσώπων

2] Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο που σχετίζονται με την υγεία, ασφάλεια, άμυνα, ναυτιλία, πολιτική προστασία, επικοινωνίες, μεταφορές οχημάτων και προσώπων

3]Εργοδοτικές οργανώσεις, ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο που δεν υπάγονται ανωτέρω και σχετίζονται με τα ανωτέρω

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1] Όσοι σπουδάζουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και της Κύπρου και επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τον σκοπό, την αποστολή και την δράση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΛΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1]Επαγγελματίες υγείας, άμυνας, ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, διπλωματίας, εκπαίδευσης, ιδιώτες ιατροί, ψυχολόγοι, ιδιωτικοί αστυνομικοί, φύλακες, πλοίαρχοι, πραγματογνώμονες, ερευνητές, εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι εθελοντές έρευνας και διάσωσης, πρώτων βοηθειών, πολιτικής προστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας και διαχείρισης προσφύγων, ανώτερα και ανώτατα κυβερνητικά στελέχη λήψης αποφάσεων, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, όλοι, υπήκοοι άλλων χωρών εκτός της Ελλάδος και της Κύπρου.

ΔΙΕΘΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1]Διεθνείς οργανισμοί, εθνικοί οργανισμοί άλλων χωρών, περιφερειακοί οργανισμοί, που ασχολούνται με την υγεία, την άμυνα, την ασφάλεια, την πολιτική προστασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των προσφύγων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την διαχείριση κρίσεων, την αντιμετώπιση καταστροφών, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και αγαθών που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια, τις κρίσεις και τις καταστροφές και γενικότερα νομικές οντότητες που έχουν την έδρα και την δραστηριότητά τους τους στην αλλοδαπή και επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τον σκοπό, την αποστολή και την δράση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών.

Follow by Email
Instagram